MTH1-enzymen – ett nytt sätt att behandla cancer

Kampen mot cancer har under de senaste decennierna främst skett genom att hitta genetiska defekter i cancerceller och utveckla läkemedel som bekämpar dessa. I vissa fall har denna behandlingsmetod varit effektiv, men en stor riskfaktor är att cancer kan utveckla resistens mot dessa behandlingsformer. Nya behandlingsmetoder är därför nödvändiga och livsviktiga.

Två olika forskargrupper i Europa, en i Sverige och en i Österrike, har nu upptäckt att MTH1-enzymet kan vara nyckeln i kampen för att besegra cancer. En av de viktigaste aspekterna med dessa studier är att alla cancertumörer behöver MTH1-enzymen för att överleva, oavsett genetiska förändringar i specifika cancerformer. Normala celler behöver däremot inte MTH1-enzymen över huvud taget. Studierna har publierats i två separata artiklar i den ansedda tidskriften Nature och forskningsresultaten kan leda till ett helt nytt sätt att bekämpa cancer.

Den svenska forskargruppen, med forskare från fem svenska universitet, leds av Thomas Helleday från Stockholms Karolinska Institut. De har fastställt att genom att hämma MTH1-protein kan cancerceller skadas permanent. Mer specifikt beror det på att till skillnad från normala celler har cancerceller förändrad ämnesomsättning som gör att fler DNA-byggstenar skadas. MTH1 möjliggör för cancercellen att överleva genom att rena och förhindra att dessa skadade byggstenar tas in i DNA och orsakar celldöd. Friska celler behöver däremot inte MTH1 eftersom deras DNA-byggstenar inte är skadade och därmed inte behövas renas. Forskarna på ett forskningscenter för molekylär medicin i Wien, under ledning av direktör Giulio Superti-Furga, kom fram till samma slutsats.

Utan MTH1 överlever alltså inte cancertumören. Upptäckten av denna sårbarhet kan utnyttjas för en radikalt annorlunda tillvägagångssätt i behandling av cancer. Forskarna som är involverade i detta projekt har utöver att identifiera MTH1-enzymet som cancertumörers akilleshäl, men de upptäckte också att den kemiska spegelbilden av ett befintligt läkemedel mot cancer som kallas Crizotinib är en effektiv hämmare av MTH1-aktivitet. Forskarna har redan kunnat visa att läkemedel som riktar in sig på MTH1 selektivt inducerar DNA-skador i cancerceller och försämrar tillväxten av svårbehandlade, aggressiva tumörer. Dessa resultat har fått stor uppmärksamhet från experter över hela världen som menar att dessa resultat är ett stort steg framåt i cancerforskningen. MTH1-enzymen representerar ett stort genombrott i behandlingen av cancer och kommer kunna föra forskare närmare behandlingsmetoder som kan bekämpa cancer som hittills stått emot befintliga behandlingar eller till exempel blivit resistenta.

Leave a Reply